注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

田老师的博客

珍惜每一天,每一分,每一秒,你的生活才是幸福、快乐的!

 
 
 

日志

 
 

苏教版二年下册1—-8单元多音字  

2013-06-26 14:40:41|  分类: 二年三班 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

多音字——1

     ∕   zhōnɡ (    )

    \ zhònɡ (    )

      ∕    zuō (    )

    \ zuò (    )

     ∕    xiānɡ(    )

    \xiànɡ (    )

     ∕   jué (    )

    \jiǎo(    )

     ∕   de (    )

    \dì (    )

       ∕  chánɡ(    )

      \zhǎnɡ (    )

        ∕  dī  (    )

      \tí (    )

      ∕   zhī (    )

     \zhǐ (    )

     ∕   zhēnɡ(    )

     \zhènɡ(    )

       ∕  dānɡ (    )

     \dànɡ (    )

      ∕   zhǒnɡ (    )

    \ zhònɡ (    )

     ∕  qiáng (    )

强    jiàng (    )

    \qiǎng (    )

     ∕   bǎ  (    )

    \bà  (    )

      ∕   de (    )

的     dí  (    )

     \dì (    )

     ∕ cān (    )

参   shēn (    )

    \cēn  (    )

       ∕  ɡuān(    )

     \ɡuàn (    )

       ∕   huì (    )

      \kuài(    )

      ∕   āi  (    )

     \ái (    )

     ∕  ba (    )

    \bā  (    )

     ∕   chōnɡ(    )

    \chònɡ(    )

     ∕    chuán(    )

     \ zhuàn(    )

     ∕   tiāo (    )

    \ tiǎo (    )

     ∕  quān (    )

    \juàn (    )

      ∕   sǎo  (    )

    \sào  (    )

    ∕   j uǎn (    )

    \juàn(    )

      ∕  jiāo(    )

    \  jiào (    )

      ∕  ɡōnɡ (    )

     \ɡònɡ (    )

       ∕  sè   (    )

塞     sāi  (    )

    \sài  (    )

     ∕   ɡ ān (    )

干 

     \ɡàn (    )

       ∕   sǎn (    )

     \sàn (    )

 

多音字——2

       ∕   jī(     )

     \jǐ(     )

     ∕   chǔ(     )

    \chù(     )

        ∕  yuè(     )

       \lè (      )

      ∕  zuān(     )

    \zuàn(    )

      ∕   shǔ(     )

    \shù(    )

       ∕   j iē(    )

       \jié(    )

       ∕  yīng(    )

      \yìng(    )

        ∕  dá  (    )

      \dā  (    )

      ∕  dǎo(     )

    \dào(     )

     ∕   hào(     )

    \hǎo(     )

     ∕    hào(    )

     \hǎo(     )

       ∕  kōng(    )

     \kòng(    )

      ∕    qí  (    )

     \jī  (    )

      ∕   zhāo(    )

    \cháo(    )

      ∕  luò (    )

     \là  (    )

      ∕  bó  (    )

    \bǎi (    )

       ∕   jìn(    )

      \jǐn(    )

         ∕  tán(    )

       \dàn(    )

       ∕  sā (    )

      \sǎ (    )

      ∕  gū(     )

    \gǔ(     )

     ∕   fèng(    )

     \féng(    )

     ∕   bēi  (     )

    \bèi (    )

    ∕   dāi (    )

   \dài (    )

      ∕  j iān(    )

     \jiàn(     )

       ∕  shěng(     )

       \xǐng (    )

      ∕  dīng(    )

      \dìng(     )

      ∕   shèng(    )

     \chéng(    )

      ∕  dòu(     )

    \dǒu(     )

       ∕   dōu(     )

      \dū (    )

        ∕  shǎo(    )

      \shào(    )

 

多音字——3

        ∕  xiān(    )

      \xiǎn(    )

         ∕  jià(     )

       \jiǎ(     )

       ∕  zàng(     )

     \cáng(     )

       ∕  zhuǎn(     )

     \zhuàn(     )

      ∕   gān(     )

    \gǎn(     )

      ∕  fā  (     )

    \fà  (     )

       ∕  xíng(     )

行    

    \háng(    )

       ∕  hē  (     )

     \hè  (     )

      ∕  hǒng(     )

哄    hōng(     )

    \hòng(     )

        ∕  gēng(     )

更    

     \gèng(     )

      ∕   jiàng(     )

    \xiáng(     )

       ∕ piào (     )

     \piāo (     )

     ∕   sè    (     )

    \shǎi (    )

     ∕  jué  (    )

    \jiào (    )

     ∕  jìn  (    )

   \jìng (    )

     ∕  le   (    )

    \liǎo (    )

     ∕  jiāng(    )

   \jiàng(     )

      ∕ yān  (     )

     \yàn  (     )

       ∕  nán  (     )

    \nàn  (     )

       ∕  fēn  (     )

     \fèn  (      )

       ∕  qiē  (    )

      \qiè  (    )

       ∕   biàn (    )

便

     \pián (    )

      ∕  ě    (    )

恶     è    (    )

    \wù   (    )

      ∕  bié  (    )

    \biè  (    )

      ∕  huá  (    )

    \huà  (    )

       ∕   bēn  (    )

     \bèn (     )

     ∕  xuè  (    )

   \xiě  (    )

      ∕  mó   (    )

     \mò   (    )

      ∕  huá  (    )

     \huà  (    )

      ∕  gěi (     )

      \jǐ   (     )

 

多音字——4

       ∕   jiě (    )

解      xiè (    )

    \ jiè    (    )

       ∕  chóng  (    )

     \zhòng  (    )

      ∕   wéi  (    )

     \wèi (    )

        ∕  liáng (    )

     \liàng (    )

      ∕ de  (    )

得   dé   (    )

    \děi (    )

      ∕   kān  (    )

    \ kàn  (    )

      ∕   méi(    )

     \mò  (    )

      ∕  y ā  (    )

    \yà   (    )

      ∕  qīn  (    )

    \qìng (    )

       ∕  yāo  (    )

     \yào (    )

      ∕  hái  (    )

    \ huán(    )

      ∕  zhe   (    )

着   zháo (    )

    \zhuó(    )

     ∕  shén (    )

   \shí  (    )

     ∕  yǐn  (    )

   \yìn(    )

      ∕ lù (    )

    \lòu (    )

     ∕ zhuǎ (    )

   \zhǎo  (    )

     ∕  piàn(    )

    \piān (    )

      ∕  léi(    )

累   l ěi (    )

    \lèi(    )

     ∕  xià(    )

    \hè (    )

      ∕   mēng(    )

蒙     méng (    )

     \měng (    )

     ∕  mēn  (    )

     \mèn  (    )

       ∕  dà  (    )

      \dài (    )

      ∕  zhān (    )

    \nián(    )

      ∕  ké  (    )

    \qiào (    )

      ∕  guān (    )

    \guàn  (    )

 

          hé   (    )

          hè  (    )

 

         huó (    )

     huò  (    )

 

      ∕   xīng  (    )

     \xìng (    )

 

         chā  (    )

差      chà  (    )

          chāi(    )

        cī  (    )

 

  评论这张
 
阅读(189)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018